Декларация съгласие

Декларация за съгласие

за обработка на данни и получаване на маркетингова комуникация за всички мои услуги предоставени от “АСИСТ” ЕООД
Администратор „АСИСТ“ ЕООД, с ЕИК 111015442, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, бул. 3-ти Март №94, ИЦ АСИСТ

1. Съгласен съм да получавам маркетингова информация от “АСИСТ” ЕООД за продукти/услуги предоставяни от:

а) “АСИСТ” ЕООД
Да
Не
б) Трети страни
Да
Не
1.1. Желая да получавам маркетингова информация, във връзка с т. 1, през следните канали:
Да, за всички
по телефон
чрез кратко съобщение (SMS/MMS)
чрез e-mail
2. Съгласен съм, за да бъдат изготвяни подходящи за мен предложения за продукти и услуги на “АСИСТ” ЕООД, компанията да извършва детайлни анализи на мои основни лични и мрежови данни.
Да
Не
3. Съгласен съм, за да бъдат изготвяни подходящи за мен предложения за продукти и услуги от партньори на компанията, “АСИСТ” ЕООД да обработва мои основни лични данни и данни за моето потребление.
Да
Не

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на “АСИСТ” ЕООД. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, “АСИСТ” ЕООД няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.
Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Определения на използваните понятия:

  1. Маркетингова информация: информация относно промоции, специални програми, тарифи и отстъпки, оферти за продукти/услуги, които дружеството предлага и друга информация с рекламен характер.
  2. Електронна комуникация: всяко електронно съобщение, съдържащо информация като текст, глас, видео, звук или изображение, изпратена по електронна съобщителна мрежа, която може да се съхранява в мрежата, в свързаните с нея изчислителни съоръжения или в крайното оборудване на нейния получател (например приложения, ТВ платформа и др.).
  3. Основни лични данни: включват имена, пол и възрастова група, адрес (постоянен адрес).
  4. Мрежови данни: данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения; Включително данни, използвани за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни съобщителни услуги, както и дата, час, продължителност и вид на комуникацията, данни за потребление на телевизионни услуги и др.
  5. Детайлни анализи: метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.
  6. Партньори – дружества, с които “АСИСТ” ЕООД има сключени договори за партньорство и които предоставят разнообразни продукти и услуги.
  7. Данни за потребление – обобщени данни за потребление на услугите, предоставяни от “АСИСТ” ЕООД, включващи вид услуга, общ брой и продължителност на ползване.