Приемо предавателен протокол

ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

 

Относно: Предоставяне на услуги от групата на „Достъп до Интернет”

Клиент: …………………………………………………………

Адрес: ………………………………………………………….

Тел.: …………………………………………

е-мейл: ……………………………………..

Основания за съставяне на протокола: Договор № ____ / __.__.____ г.

Предоставени услуги и опции:

    • Скорост на достъп: …………….
    • Протокол: Ethernet
    • Собсвен рутер (да/не, тип):
    • Други:

1. Наименование на услугата: ……………………………

2. Опции на услугата: ………………………………………

3. Осигурено оборудване от Доставчика: ………………

4. Осигурени от клиента: …………………………………

Дата на съставяне: …………..

 

Доставчик: ……………………… Клиент: …………………………….